Általános szerződési feltételek

A mittanuljak.hu egy online oktatási felület, melyen oktatási tananyagokat érhetnek el az érdeklődő felhasználók. A jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden: ÁSZF) Horváth János ev. (1138 Budapest Népfürdő u. 19, továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett mittanuljak.hu URL címen elérhető szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.

A felhasználó és az Üzemeltető között a felhasználó regisztrációjával, a Szolgáltatás használatával online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Az Üzemeltető fenntartja jogát az ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a Felhasználókat a felhasználó által megadott e-mail címre küldött tájékoztató emailben. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Regisztráció:

A mittanuljak.hu oldalon a kurzusok adminisztrációja és a tananyagok elérése (az esetlegesen szabadon elérhető kurzusokon, betekintő anyagokon kívül) regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott email cím és a hozzátartozó jelszó egyetlen felhasználót azonosít és ő jogosult azt használni.

Vásárló: Az oldalon egy terméket, kurzust megvásárló felhasználó.

 • A vásárló lehet egyéni vásárló vagy csoportos kurzus vásárló.
 • Az egyéni vásárló kurzusok esetében a saját felhasználójának hozzáférési jogot vásárol. Lásd bővebben a Hozzáférési jog fejezetnél.
 • A csoportos vásárló bizonyos számú felhasználó (közte saját maga, vagy maga nélkül) számára vásárol hozzáférési jogot.
 • A vásárlás NEM tartalmaz más költségeket! A kurzusokban esetenként olyan szolgáltatásokat mutatnak be az oktatók, melyek használatáért fizetni kell. Ezeknek a költsége nincsen benne a vásárlás árában!

Tanuló: az oldal olyan felhasználója aki az oldalon regisztrált és egy kurzusra beiratkozott.

Tanuló csoport adminisztrátor (továbbiakban: Csoport adminisztrátor): Az oldalon lehetőség van családoknak, csoportoknak, cégeknek csoportos kurzus vásárlásra. Az a személy, felhasználó aki a csoportos vásárlást intézi a mittanuljak.hu oldalon az adott csoport Csoport adminisztrátorává (Group administrator) válik.

Csoport kurzus hely: A Csoport adminisztrátor egy (vagy több) kurzusra a beiratkoztatni kívánt Tanulók számának megfelelő kurzus helyet kell vásárolnia.

 • A Csoport adminisztrátor az oldalra belépés után felveheti, meghívhatja a megvásárolt csoportba a beiratkoztatni kívánt Tanulókat.
 • A Csoport adminisztrátor alapból nem jogosult a megvásárolt tananyag megtekintésére, de a megvásárolt kurzus helyek egyikére saját magát is beteheti tanulónak, ezzel egyel csökkentve a fennmaradó helyek számát.
 • A Csoport adminisztrátor további felhasználókat adhat a csoporthoz Csoport adminisztrátori jogosultsággal.
 • A Csoport adminisztrátor láthatja a csoportba beiratkozott Tanulók előrehaladását.
 • Ha a Csoport adminisztrátor egy Tanulót töröl a csoportból, a megvásárolt hely nem szabadul fel, oda másik tanuló nem hívható be.

Hozzáférés joga:

 • Az egyéni vásárló Tanuló, vagy a csoport adminisztrátor által egy csoportba meghívott Tanuló idő korlátos hozzáférést vásárol. Ez azt jelenti, hogy joga van a vásárlással érintett kurzus tananyagait a mittanuljak.hu oldalra belépve megnézni, a teszteket kitölteni minimum azon idő alatt amit az ÁSZF “Hozzáférési idő” pontja meghatároz. A szöveges anyagokat a Tanuló kinyomtathatja saját használatra, a videókat ideiglenesen (pár napra, pl egy utazás időtartamára) lementheti a saját használatú eszközére, hogy online internet elérés hiányában is meg tudja nézni.
 • Az oldalon történő vásárlással a felhasználók nem nyernek jogot (a fenti kivételtől eltekintve): A kurzusban található anyagok lementésére, lemásolására, sokszorosítására és másoknak tovább adására, újra közlésre!
 • A Tanuló nem adhatja át más személynek a hozzáférési jogosultságát.
 • Kifejezetten tilos: a tananyagokat több ember előtt levetíteni, kivétel azt az esetet, ha minden néző az adott kurzusban Tanuló.
 • Kifejezetten tilos: a tananyagokat céges, csoportos központi tárhelyre elmenteni, ahol más felhasználók hozzáférhetnek.

Hozzáférési idő:

 • A vásárlástól számítva a Tanuló minimum 60 napig hozzáférést kap a vásárlással érintett kurzushoz.
 • Amennyiben a mittanuljak.hu oldal technikai vagy más ok miatt ideiglenesen elérhetetlenné válik (senki nem tudja elérni), a kiesett időszakkal a hozzáférési idő megnövekszik. (A felhasználónál lévő elérhetetlenségi ok nem növeli meg a hozzáférési időt.)

Szerzői jog:

A Tanuló a mittanuljak.hu felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Tanulót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához). Tanuló maga tartozik felelősséggel a felhasználófiókjáért.

Díjfizetés:

A Vásárló a kurzusok ellenértékét a vásárlásnál felkínált fizetési lehetőségekkel teljesítheti. A Tanuló vagy Csoport adminisztrátor csak akkor jogosult a kurzus tananyagához, illetve a csoport adminisztrációhoz hozzáférni ha annak ellenértéke az Üzemeltető számláján jóváírásra került. A befizetésről Üzemeltető számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Vásárló részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Jótállás, szavatosság a Termékért

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Elállási jog

Üzemeltető felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Vásárlót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód

Felelősség kizárás:

 • Az oktatók legjobb tudásuk szerint állítják össze a tananyagokat, de tévedhetnek. A tévedésből okozott károkért nem vállalnak felelősséget.
 • A mittanuljak.hu felületén más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak (pl.: linkelés, beágyazás). A mittanuljak.hu ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.
 • Az oldal Üzemeltetője az oldalon karbantartási és fejlesztési munkákat végez aminek során az oldal elérhetetlené válhat, illetve egyéb okból is elérhetetlenné válhat a weboldal. Az Üzemeltető az elérhetetlenségből keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.
 • A Felhasználó felelős hardver és szoftver tekintetében azért, hogy a mittanuljak.hu oldalon elérhető megvásárolt tananyagot az oldal elérhetősége esetén meg tudja tekinteni.
 • Az oktatási anyagot kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

Szerződés megszűnése

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó törli a regisztrációját.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Felhasználó köteles megtéríteni az Üzemeltető minden olyan költségét, kárát, amely a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

Kapcsolattartás:

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: info@mittanuljak.hu

Irányadó jog, illetékes bíróság:A jelen Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre a Felek a jelen Szerződési Feltételekből eredő jogviták rendezésére pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.